Ag Ionnsachadh Gàidhlig?
Lean na clàir gu h-àrd, no dèan lorg san raon aig a' mhullach, gus fios fhaighinn air clubaichean is clasaichean is cùrsaichean, air goireasan is stuthan is tachartasan, air buidhnean is pròiseactan is seirbheisean anns an sgìre no dùthaich agadsa.

 

Learning Scots Gaelic?
Follow the menus above, or use the search field at the top, to find details on clubs, classes and courses, on resources, materials and events, on agencies, projects and services in your area or country.

     

A' Liubhairt Seirbheis?
Tha Learn-Gaelic.info na chothrom an-asgaidh gus na tha sibh a' dèanamh no a' reic a chur am follais do luchd-ionnsachaidh dhe gach ìre agus do dh'fhileantaich a tha a' toirt piseach air an sgilean cànain. Dìreach clàraich mar luchd-liubhairt, cuir an àird tro fhoirm so-chleachdaidh duilleag airson gach clas no nì no eile, agus mùth no sgrios iad nuair a dh'atharraicheas am fios.

 

Providing a Service?
Learn-Gaelic.info is an opportunity to advertise your service or product for free to learners of all levels and to fluent speakers seeking to improve their language skills. Just register as a provider, upload through a user-friendly form a page for each class, item, etc, and edit or remove them as details change.

     

Clì Gàidhlig
Tha Learn-Gaelic.info ga ruith le Clì Gàidhlig, buidheann cothruim is adhartachaidh na Gàidhlig. Chaidh a chruthachadh le taic-airgid bhon lìonradh eadar-ùghdarrasail Community Learning and Development Review Group for Gaelic.

 

Clì Gàidhlig
Learn-Gaelic.info is run by Clì Gàidhlig, the Scots Gaelic access and promotion organisation. It was developed with financial support from the inter-authority Community Learning and Development Review Group for Gaelic.

 

Learn-Gaelic.info acknowledges the support of:

 Tha am fiosrachadh air an làraich seo air a thoirt thugaibh mar phàirt dhen sheirbheis a tha sinn a' tabhainn. Ach ged a bhios gach oidhirp air a dhèanamh gus a bhith cinnteach gum bi am fiosrachadh air na duilleagan seo ceart agus freagarrach, chan eil Clì Gàidhlig an urra ri pongalachd agus na tha an cois nan duilleagan seo. Tha e an urra ribh fhèin mar a chleachdas sibh am fiosrachadh air an làraich seo. Faic Conditions of Use.

The information on this website is provided for convenience as part of the service we offer. However, while all reasonable effort is taken to ensure that information on these pages are correct and suitable, we cannot accept any liability for its accuracy or content. Visitors who rely on this information do so at their own risk. See Conditions of Use.

  Conditions of Use    Your Privacy
Copyright Clì Gàidhlig 2005. All rights reserved.